province
20-10-2021
20-10-2021
clock
เวลาละหมาด
ศุบฮิ
ศุบฮิ
ชูรุก
ชูรุก
ชูรุก
ซุฮฺริ
ซุฮฺริ
ซุฮฺริ
อัศริ
อัศริ
อัศริ
มัฆริบ
มัฆริบ
มัฆริบ
อิชาอฺ
อิชาอฺ
อิชาอฺ

ทำไมเวลาละหมาดซุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?
ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺ คือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณ แห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)
ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลา ซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการ ตรวจสอบจากหลายสถาบัน
เดือน
วันที่ซุบฮิชูรุก ซุฮฺริอัศริมัฆริบ อิชาอฺ

ทำไมเวลาละหมาดซุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?
ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺ คือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณ แห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)
ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลา ซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการ ตรวจสอบจากหลายสถาบัน
Comming Soon..
© 2021 White Channel Co.,Ltd.